Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání školní rok 2017/2018

Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537

­­­­­­­­

 

Č. jednací MŠ 9 / 2017

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

 

Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Kobzáňova 1537 (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let .

 

II.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení (příslušného speciálního pedagogického centra).

(§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 

III.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 

 

Kriteria

Počet bodů

  1. Poslední rok před zahájením školní docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2017

8

  1. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4 let k 31. 8. 2017

1

  1.  

Věk dítěte

4 roky dosažené k 31. 8. 2017

3

3 roky dosažené k 31. 8. 2017

2

2 roky dosažené k 31. 8. 2017

1

4.

Bydliště dítěte ve Vsetíně

2


 


 

Postup: Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni dle data narození (od nejstaršího po nejmladší)


 

 

Ve Vsetíně dne 31.3. 2017

                                                                                        Vlasta Čížová, ředitelka školy