Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2017/2018

Mateřská škola Vsetín,Kobzáňova 1537

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 - 2018

 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena dle §123 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.,

o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

1.Vzdělávání se poskytuje bezúplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku ( §123, odst.2 školského zákona)                                                                                                    0,-Kč

 

2.Měsíční úplata za zapsané dítě v MŠ při pravidelné docházce činí 300,- Kč

 

3.Denní úplata za pobyt dítěte v MŠ, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy na dobu delší než 5 vyučovacích dnů – pravidelná docházka

                                                                                                               14,- Kč

 

4.Výše úplaty u dětí občanů EU                                                           300,- Kč

 

5.Výše úplaty u dětí, které nejsou občany EU, pokud prokáží právo pobytu na území ČR podle zákona 343/2007 Sb.                                                300,-Kč

 

6.Stanovení úplaty z důvodu přerušení provozu MŠ v období červenec a srpen 2018 dětem, které do MŠ v tomto období nedochází                              0,- Kč

 

7.Měsíční úplata dítěte, které je zapsané do MŠ, ale nedochází v daném měsíci

  • rodič podá žádost ředitelce MŠ                                                 150,-Kč

     

8.Stanovení úplaty dítěti, jehož stanovený zástupce pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, příspěvky na péči nebo dávku pěstounské péče a tuto skutečnost neprodleně písemně prokáže ředitelce MŠ.

  • rodič podá žádost ředitelce MŠ                                                    0,- Kč

 

Plátci, kteří jsou od úplaty osvobozeni jsou povinni ekonomce MŠ pravidelně, vždy do konce každého kalendářního měsíce, doložit potvrzení příslušného úřadu o trvání nároku na přiznání dávky v hmotné nouzi, příspěvku na péči nebo dávku pěstounské péče. Plátci, kteří tuto podmínku nesplní, uhradí úplatu ve výši základní částky.

 

Vsetín 1.6.2017                                                                       Vlasta Čížová

                                                                                                  ředitelka MŠ