Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2018/2019

Mateřská škola Vsetín,Kobzáňova 1537

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ ve školním roce 2018 - 2019

 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena dle §123 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) a v souladu s vyhláškou

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

1.Vzdělávání se poskytuje bezúplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123, odst.2 školského zákona)     0,- Kč

 

2.Měsíční úplata za zapsané dítě v MŠ při pravidelné docházce činí           300,- Kč

 

3.Denní úplata za pobyt dítěte v MŠ v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy na dobu delší než 5 vyučovacích dnů – pravidelná docházka 14,- Kč

 

4.Výše úplaty u dětí občanů EU                                                                    300,- Kč

 

5.Výše úplaty u dětí, které nejsou občany EU, pokud prokáží právo pobytu na území ČR dle zákona 343/2007 Sb.                                                                              300,- Kč

 

6.Stanovení úplaty z důvodu přerušení provozu MŠ v období červenec a srpen 2019 dětem, které do MŠ v tomto období nedochází                                                0,- Kč

 

7.Stanovení úplaty pro zapsané dítě do MŠ, které nedocházelo do MŠ ani jeden den

  • rodič podá žádost ředitelce MŠ                                                          150,- Kč

 

8.Stanovení úplaty dítěti, jehož zákonný zástupce pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, příspěvku na péči nebo dávku pěstounské péče a tuto skutečnost neprodleně písemně prokáže ředitelce MŠ.

  • rodič podá žádost ředitelce MŠ                                                             0,-Kč

 

Plátci, kteří jsou od úplaty osvobozeni jsou povinni ekonomce MŠ pravidelně, vždy do konce každého kalendářního měsíce, doložit potvrzení příslušného úřadu o trvání nároku na přiznání dávky v hmotné nouzi, příspěvku na péči nebo dávku pěstounské péče. Plátci, kteří tuto podmínku nesplní, uhradí úplatu ve výši základní částky.

 

Vsetín 1.6.2018                                                                          Vlasta Čížová

                                                                                                    ředitelka MŠ