Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o zpracování osobních údajů v MŠ

3. 12. 2018

Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537, dále „škola“ nebo též „správce“ zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců školy a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti, dále „subjekty údajů“. Tyto informace o zásadách zpracování osobních údajů Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu a účelu zpracování osobních údajů a právech, které mohou subjekty osobních údajů uplatnit.

 

Při získávání, zpracování a uchovávání osobních údajů postupujeme v souladu s právním řádem ČR a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 

 1. Základní informace

Kontaktní údaje správce:

Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537

Kobzáňova 1537, 755 01 Vsetín

Telefon: 571161484

e-mail: ms.kobzanova@seznam.cz

ID DS xixnsfw

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

SynPro Data s.r.o.

Smetanova 841, Vsetín 755 01

Kontaktní osoba: JUDr. Lubomír Gajdušek

Telefon: +420 774 447 750

 e-mail: l.gajdusek@tiscali.cz

 

 1. Škola zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 1. agenda související se správou školy,

 2. agenda personalistiky,

 3. agenda souvisejícím s plněním úkolů školy, zejména dle školského zákona, např. vedení školní matriky

 4. agenda související se správním řízením, např. přijímání dětí,

 5. další smluvní agenda.

 6. záznamy z kamerového systému škola nezpracovává.

 7. škola neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 

 1. Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osob

 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými ve vnitřní směrnici s ohledem na práva subjektů údajů.

 

 1. Jaké osobní údaje škola zpracovává

Škola zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti. Jedná se především o:

 1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu trvalého pobytu, podpisy zákonných zástupců)

 2. Kontaktní údaje (adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy žáků a zákonných zástupců a další obdobné informace)

 3. Údaje o vzdělávání dítěte (přijímání, průběh vzdělávání)

 4. Údaje o komunikaci mezi zákonnými zástupci a školou (korespondenci, která obsahuje osobní identifikační údaje)

 5. Údaje o zdravotním stavu (očkování, zdravotní omezení, akutní i chronické choroby, alergie, úrazy, psychologické diagnózy).

 

 1. Předávání osobních údajů:

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Škola předávání osobních údajů provádí jen v nutných případech, kdy je to nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti školy. Ve všech případech, kdy škola předává osobní údaje jiné osobě, škola dbá o zajištění co nejvyšší úrovně ochrany práv subjektů údajů. 

Škola běžně nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím. Pokud by nastala výjimečná potřeba k takovému předání údajů, budou subjekty údajů informovány.

Příjemci osobních údajů. Osobní údaje, které o vás zpracováváme, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby či činnosti, které mají spojitost s naší činností, s poskytováním našich služeb. Jde např. o externí služby právní, účetní, daňové, administrativní, softwarové, poradenské apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů a vaše osobní údaje s nimi budeme sdílet v nezbytném rozsahu.

Příjemcem údajů mohou být i fyzické nebo právnické osoby, které škola pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné (pořadatelé ubytovacích služeb, vzdělávacích aktivit mimo školu apod.).

Orgány veřejné moci. Dle zákonných povinností můžeme zaslat některé osobní údaje orgánům veřejné moci. Pokud se na nás v rámci výkonu svých pravomocí obrátí orgán veřejné moci se žádostí o poskytnutí osobních údajů, zpřístupníme vaše osobní údaje příslušnému orgánu v nezbytném rozsahu, a to na základě povinností vyplývajících ze zákona či jiného právního předpisu.

 

 1. Doba zpracovávání údajů:

Osobní údaje zpracovávané na základě právních předpisů, např. školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, zákoníku práce, zákona o účetnictví, daňových zákonů apod. škola zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy škola zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu do uplynutí lhůt k uplatnění, promlčení či prekluzi práva.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu školy či ve veřejném zájmu škola zpracovává po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

 

 1. Zásady zpracování osobních údajů:

Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí těmito zásadami:

 • Zásada zákonnosti (zpracování na základě zákona, předpisu, informovaného souhlasu)

 • Zásada korektnosti (správné a společensky bezvadné použití osobních údajů)

 • Zásada transparentnosti (všechny údaje určené subjektu jsou stručné, přístupné a srozumitelné, podané za použití jasných jednoduchých jazykových prostředků)

 • Zásada účelového omezení (shromažďování údajů za jasně stanoveným účelem)

 • Zásada minimalizace údajů (nezpracovává se více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutno)

 • Zásada přesnosti (údaje musí být přesné – tj. takové, jaké je subjekt sdělil)

 • Zásada omezení uložení (osobní údaje jsou uloženy po nezbytně nutnou dobu)

 • Zásada integrity a důvěrnosti (zabezpečení osobních údajů a jejich ochrana pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, únikem, ztrátou, zničením nebo poškozením)

 • Odpovědnost školy jako správce (zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby škola byla schopna doložit, že zpracování je v souladu s nařízením EU).

 

 1. Zdroje osobních údajů

Škola získává osobní údaje zpravidla přímo od subjektů údajů, a to:

 1. od subjektů údajů, uchazečů o předškolní vzdělávání v rámci příjímacího řízení, jakož i při získávání údajů pro účely školní matriky a v rámci informovaných souhlasů, jsou-li poskytnuty.

 2. od subjektů údajů uchazečů o pracovní pozici při výběrovém řízení a od stávajících zaměstnanců.

 3. od smluvních partnerů v rámci plnění smlouvy.

Škola získává osobní údaje rovněž od jiné osoby, např. od orgánů veřejné správy v rámci plnění povinností dle právních předpisů.

 

 1. Technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

Provedli jsme potřebná a přiměřená technická a organizační opatření a nastavili procesy kontroly za účelem zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů se zohledněním možného hrozícího rizika pro subjekty údajů. Dále zohledňujeme stav vývoje technologií s cílem chránit osobní údaje i před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Taková opatření zahrnují mimo jiné zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, školení zaměstnanců, přiměřenou kontrolu zaměstnanců, zálohování dat, postupy pro obnovu dat, ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje na úrovni softwaru apod.

 

 1. Práva subjektů údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů řadu práv. Máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých situacích máte právo na výmaz svých osobních údajů, na přístup ke svým osobním údajům či přenos svých osobních údajů (např. k jinému poskytovateli služeb), dle právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo takový souhlas kdykoliv odvolat.

Způsob uplatňování práv subjekty údajů.   Pokud si přejete uplatnit svá práva nebo získat informace obraťte na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě Základní informace. Budete-li uplatňovat svá práva, můžeme vás požádat o poskytnutí některých osobních údajů, které jste nám dříve již poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda bylo právo uplatněno skutečně vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, avšak vyhrazujeme si právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce.

Pokud uplatníte jakékoliv své právo subjektu údajů dle účinných právních předpisů, zpravíme o tom a o přijatých opatřeních např. o výmazu osobních údajů nebo o omezení zpracování každého příjemce, kterému jsme vaše osobní údaje poskytli, bude-li to možné a nebude-li to vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Oprava osobních údajů.  Máte právo na opravu vašich osobních údajů, které zpracováváme. Dbáme na to, aby vaše osobní námi zpracovávané byly přesné a aktuální.

Vymazání osobních údajů. Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.

Pokud tohoto práva využijete a požádáte nás o jeho realizaci, smažeme (zlikvidujeme) bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které zpracováváme, pokud je nadále nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje v rozsahu, jak je nadále potřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů smažeme, až tyto důvody pominou nebo budou naplněny.

Odvolání souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Stejně jako realizaci vašich ostatních práv tak můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě Základní informace. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme postupem dle předchozího bodu těchto Zásad. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

Zpřístupnění osobních údajů. Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Dále máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby.

Přenos osobních údajů. Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo jinému správci osobních údajů, kterého uvedete ve své žádosti. Vaší žádosti bez zbytečného odkladu vyhovíme za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný.

Právo vznést námitky.  V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní osobní situace vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě nedoložíme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud nedoložíme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a uplatnění našich práv a právních nároků, nebudeme tyto údaje dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

Omezení zpracování.  Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo uplatnění práv a právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předvídaných právními předpisy.

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.